Klasifikace BPEJ

klasifikace-bpej

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) popisuje zemědělskou půdu z hlediska půdně-genetického, půdně-ekologického, geologického, geomorfologického, klimatického a hydrologického. BPEJ tvoří pětimístný kód. A co jednotlivé číslice kódu znamenají? Pojďme se na to podívat blíže.

Pořadí číslice BPEJ Rozsah hodnot
1.kód klimatického regionu0-9
2. a 3.kód hlavní půdní jednotky01-78
4.sdružený kód sklonitosti a expozice0-9
5.sdružený kód skeletovitosti a hloubky půdy0-9

Klimatický region představuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Klimatické regiony byly vymezeny na základě několika kritérií, např.

 • suma průměrných denních teplot rovných nebo vyšších než 10° C
 • průměrné roční teploty
 • průměrné teploty ve vegetačním období
 • průměrný úhrn ročních srážek a srážek ve vegetačním období
 • pravděpodobnost výskytu suchých vegetačních období v %
 • výpočet vláhové jistoty
 • hranice sucha a další faktory jako nadmořská výška
 • a další.

Údaje pro vytvoření klimatických regionů byly zpracovány Českým hydrometeorologickým ústavem z dat roku 1901 – 1950. Na základě tohoto zpracování bylo pro Českou i Slovenskou republiku vymezeno deset klimatických regionů se základním členěním na oblast:

 • velmi teplou,
 • teplou,
 • mírně chladnou
 • chladnou
 • mírně suchý,
 • mírně vlhký
 • vlhký.

Hlavní půdní jednotka (HPJ) je syntetická agronomizovaná jednotka charakterizovaná účelovým seskupením genetických půdních typů, subtypů, půdotvorných substrátů, zrnitosti, hloubky půdy, typem a stupněm hydromorfizmu a reliéfem území. Klasifikační soustava bonitace představuje 78 HPJ, které z geneticko agronomického hlediska tvoří 13 základních skupin.

Sdružený kód sklonitosti a expozice – předposlední číslo kódu BPEJ tvoří kombinace stanovištních faktorů, tj. sklonitosti a expozice. Je to z toho důvodu, že oba faktory spolu vzájemně souvisí a společně se podílejí na kvalitě dané výsledné BPEJ. Sklonitost území ovlivňuje obhospodařování pozemku (použití zemědělských strojů, agrotechniky apod.), s tím souvisí např. riziko zvýšené eroze na svažitém území. Podobně expozice pozemku ovlivňuje i vegetační podmínky vzhledem k rozdílným teplotám, osvitu a následně i srážkám. Zásadní je zde vymezení pozemků se severní, ale i jižní expozicí. V současné době se sklonitost pozemku v terénu zjišťuje použitím sklonoměru a expozice z mapových podkladů či kompasu.

Sdružený kód skeletovitosti a hloubky – Jedná se o dvě vzájemné velmi blízké charakteristiky, které ve svém důsledku výrazně ovlivňují hospodaření na půdě a její funkce.

Konkrétní klasifikaci Vašeho pozemku naleznete na katastru nemovitostí pod jednotlivými pozemky v sekci seznam BPEJ:

Po kliknutí na kód BPEJ se zobrazí interpretace jednotlivých hodnot BPEJ.

V případě, že znáte kód BPEJ, nemusíte konkrétní klasifikaci již hledat přes katastr nemovitostí, ale můžete jít rovnou na stránky ekatalagu BPEJ https://bpej.vumop.cz/.

Zdroj:

https://bit.ly/2BGNcLm

www.cuzk.cz

ODHAD CENY NEMOVITOSTI ZDARMA

Můžete jej využít pri prodeji nemovitosti, dědickém řízení, darování nemovitosti nebo Vás jen zajímá její hodnota. Odhad je bez závazků a zcela zdarma.